Svensk Hytt-Comfort`s Integritetspolicy

Svensk Hytt-Comfort i Laholm AB (benämns nedan SHC AB) är enligt Dataskyddsförordningen och annan tillämplig lag personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi behandlar.

Ändamål och legala grunder

SHC AB samlar in och behandlar personuppgifter för att kunna ingå och fullgöra avtalet med konsumenten eller när det är nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åligger oss. Vidare kan personuppgifterna komma att behandlas av SHC AB för marknadsändamål och för att genomföra marknadsanalyser, upprätta statistik samt för att utvärdera, utveckla och informera om tjänster och produkter. Denna behandling är nödvändig för vårt berättigade intresse att kunna utveckla, förbättra och sälja produkter och tjänster samt bibehålla en god kundkontakt. Därutöver kan personuppgifter lämnas till eller inhämtas från kreditupplysningsföretag för bedömning av konsumentens ekonomiska förutsättningar att fullgöra avtalet. Personuppgifterna kan komma att behandlas av SHC AB för vårt berättigade intresse att bibehålla en god kundrelation, såsom att via urval och segmentering kommunicera målgruppsanpassade, relevanta och mer personliga erbjudanden eller för att kunna erbjuda bättre och riktad service.

Överlämning av personuppgifter

Personuppgifter lämnas regelmässigt inte till bolag i länder utanför EU eller EES. Om så ändå sker görs först en särskild undersökning av att de rättsliga förutsättningarna är uppfyllda.

Rättigheter

Kunden har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas av SHC AB. Kunden kan även begära rättelse. Kunden har vidare under vissa förutsättningar rätt till begränsning av behandling av sina personuppgifter, rätt till radering av personuppgifter, rätt att invända mot behandling som stöder sig på intresseavvägning samt mot behandling för direktmarknadsföring inklusive profilering. Kund som motsätter sig att personuppgifterna behandlas för marknadsföring via telefon och eller e-post har rätt att när som helst meddela SHC AB som då upphör med detta. Kund som anser att behandlingen av personuppgifter avseende denne strider mot Dataskyddsförordningen har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen.

Gallring

SHC AB bevarar inte personuppgifter längre än nödvändigt. SHC AB sparar kunduppgifter i max 48 månader detta Pga. att de flesta kunderna är återkommande inom 48 månader. Har ej kunden gjort ett köp från oss inom tiden raderas kundens uppgifter. Uppgifterna kan dock i de flesta fall behöva sparas även därefter, för bokföringsändamål enligt gällande lagstiftning i 7 år efter att parternas mellanhavanden är slutreglerade. När det inte längre finns någon rättslig grund för att spara personuppgifterna raderas de permanent.

Kontakter

Personuppgiftsansvarig är SHC AB. Dataskyddsombud för SHC AB kan nås via e-post på mattias@svenskhytt-comfort.se eller på telefon 0430-73233. Frågor rörande SHC AB personuppgiftsbehandling kan ställas till vårt dataskyddsombud. Begäran om registerutdrag skickas till:

Svensk Hytt-Comfort AB
Kullsgårdsvägen 21
312 34 LAHOLM

Eller via e-post till mattias@svenskhytt-comfort.se.

Giltig fr o m 2018-05-25